Green Eyes, Hazel Green Eyes, Dark Hazel Eyes, Hazel Green, Hazel Eyes, Amber Eyes, Hazel Eyes Hair Color, Ivory Skin, Neutral Skin Tone